profile
Что ты хочешь узнать?
Оʻzbek tili
Оʻzbek tili - 3 месяца назад

Помогите срочно решить тесты умоляю отправте только буквы правильных ответов1. mavhum otlar asosan qanday shaklda bo’ladi?a) birlik b) ko’plik c) bo’lishsiz d) juft2.o’zlik olmoshi qaysi olmosh o’rnida qo’llanishi mumkin?a) kishilik b)so’roq c) gumon d)birgalik3.quyidagi so’zlardan mavhum otni toping.a) bino b) darslik c) o’lka d) vijdon4.gumon olmoshlari qo’shimchalarini aniqlang.a) –zor,-loq b) –alla,-dir c)-lik,-chi d)-gich,-dir5.ko’ra va seza oladigan narsa-buyumlarni bildiruvchi so’zlar…otlar deyiladi.a) aniq otlar b) mavhum otlar c) yasovchi otlar d)tub otlar6…..berilgan parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini aniqlang.qo‘lidа cho‘tkа, mоyi, dоim оchiq chirоyi. bo‘yoqchi тurg‘un tоg‘аm bo‘lsаng, hunаrdаn unаr.o‘zlаri хo‘p o‘qigаn,ertаk, shе’rlаr to‘qigаn.a)men tug’ilgan o’lka, q. hikmat b)hunarmand o rasul c)vatanni yashnataylik, q.ota d)hamma hunar sevimli, o.damin7. berilgan kasr sonning to’g’ri ifodasini toping: 0.5a) bir butun o’ndan besh b) yarim c) besh butun o’ndan nol d) nol butun o’ndan besh8. o’zbek tilida kasb-hunar ,sohalarni bildiruvchi otlar qanday qo’shimchalar bilan yasaladi?a)-kor,-chi b)-chi,-zor c)-iston,-lik d)-chilik,-dan9.quyidagi qatorlardan tub narsa-buyum otlarini aniqlang. a) qisqich,guldon b)sinf, gul c)supurgi,kitob d)kurak,bilak10.bu savolga har kim javob bera olmaydi.ushbu gapda olmoshning qaysi turi qo’llanilgan ?a)o’zlik b)ko’rsatish c)bo’lishsizlik d)belgilash11. menda, senda, bizda - har bir o‘g‘il-qizda,yagonadir vatan, asra uni har bir dam. ushbu parcha qaysi she’rdan olingan va muallifini aniqlang.a) “kuz” ,yo’ldosh sulaymon b) “vatan iqbol kutar” kavsar turdiyeva c) “o’zbekiston”,abdulla oripov d) “vatan”,po’lat mo’min12. so’zlarga –mtir,-imtir,-ish qo’shimchalari qo’shilganda qanday ma’nolarni ifodalaydia)belgining kamligini,kuchsizligini b)belgining orttirilib,kuchayganliginic) belgining qarama-qarshiligini d) belgining farqlanishini13.sifatning orttirma darajasi berilgan qatorni aniqlang.a) nihoyatda keng, g’oyat go’zal, tim qora b) sal katta,picha shirin,biroz kichikc) sal yaxshi, picha nordon, och sariq d) juda katta,sal yaxshi,to’q yashil14 bеlgilаsh оlmоshlаri so‘rоq оlmоshlаrigа qanday so’z orqali hosil bo’ladi a har b bari c) hamma d) u15…qadim zamonda bir chol bor ekan. uning uchta o‘g‘li bo‘lganekan. …berilgan parcha qaysi matndan olingan?a)chimyon tog’larida b) tabiat qo’ynida c)birlashgan o’zar d)chimyonga sayohat16.shaxs va narsa-buyumlarning taxminiy miqdorini bildirib va sanoq sonlarga –tacha, -larcha,-lab qo’shimchalarini qo’shish orqali …son hosil bo’ladi.nuqtalar o’rniga to’g’ri so’zni qo’ying.a) butun b) kasr c) chama d) jamlovchi17manguberdi qanday bosqinchilarga qarshi kurashgan? a)mo’g’ul bosqinchilarga b) doro qo’shinigac)hech qanday kurash olib bormagan d) to’g’ri javob yo’q18.onam salomatlik haqida gapirdilar.ushbu gapdagi ko’makchini aniqlang.a)onam b)salomatlik c)haqida d)gapirdilar19. sonlar qanday miqdorni bildiradigan so‘zlar. a kam miqdorni b daraja –miqdorni c matematik miqdorni d hammasi to’g’ri.20. astronomiya sohasida ulkan ixtirolar qilgan eng mashhur olim va davlat arbobi kim? a ibn sina b beruniy c avloniy d behbudiy 21.ketma-ket kelib,ma’lum bir vaqtdan ko’rsatilgan muddatgacha bo’lgan vaqt oralig’ ma’nosini bildiruvchi sonlar orasiga qanday belgi qo’yiladi? 22.o’rta sharq olimlari orasida birinchi bo’lib yerning dumaloq shaklda ekanligini ,uning quyosh atrofida aylanishini isbotlagan buyuk alloma nomini yozing. 23.erta bahorda yerlar chopiladi. ushbu gapdagi ravish turini aniqlang. 24.sekin,darhol,astoydil qanday ravish turiga kiradi? 25.nutqda juft va takror holda qo’llanilgan ravishlar qanday yoziladi?

1 ответ Ответить